Nabavka kapitalne opreme za potrebe naučnoistraživačkih organizacija

Kompanija AIGO BS je prilikom realizacije ovog projekta napravila iskorak kada je u pitanju vrsta opreme koja je predmet isporuke. Međutim, kao I mnogo puta do sada, uspeh je postignut a ugovorene obaveze su izvršene na vreme. Projekat spada u red izuzetno zahtevnih po obimu i strukturi robe, posebno što su paralalno implementirana sva tri lot-a (partije).

Rezultat projekta je značajno unapređenje naučno-tehnološke infrastrukture u Srbiji.

Projekat: Nabavka kapitalne opreme za potrebe naučnoistraživačkih organizacija, nabavka broj
NPL/01-2015/NCE/1. Partije:

  • LOT 3 – Oprema za dubinsko smrzavanje i hlađenje uzoraka i materijala
  • LOT 6 – Oprema za elektrohemijsku analizu i uzorkovanje
  • LOT 7 – Komore za rast biljaka i mikroorganizama u kontrolisanim uslovima

Period realizacije: jun – decembar 2016. godine
Naručilac: JUP ’’Istraživanje i razvoj’’ d.o.o. Beograd
Korisnik donacije: Naučnoistraživačke organizacija – Fakulteti i Instituti širom Srbije
Vrsta opreme: Raznovrsna laboratorijska oprema